Sık Sorulan Sorular   Kalite güvence sistemi, bir ürün veya hizmet için belirlenen kalite gereksinimlerinin yerine getirilmesi / karşılanması amacıyla bir plan dahilinde ve sistematik olarak geliştirilen etkinlikler bütünü olarak tanımlanabilir. Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemi ise kurumun yönetim, eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini sürekli iyileştirme yaklaşımıyla yürüttüğü planlı ve sistematik etkinliklerin tamamıdır.

Bir dış değerlendirici kurum tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş, akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence sürecidir.

Kurumsal Dış Değerlendirme kurumun ürün üretmek ya da hizmet sunmak amacıyla oluşturduğu misyon, vizyon ve hedeflerine ulaşmada gösterdiği performansın daha önceden belirlenen ölçütlere göre kurum dışı bir gözle değerlendirilmesidir. Yükseköğretim kurumsal dış değerlendirme süreci, kurumun kendi iç değerlendirme sürecinden de yararlanmak suretiyle Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından organize edilen bir değerlendirme takımı aracılığıyla değerlendirmesini kapsamaktadır. Bu süreç, program değerlendirmesi ve akreditasyonundan farklı olarak kurumun genel değerlendirmesi üzerine odaklıdır. Ayrıca dış değerlendirme süreci kurum bütününü değerlendiren bir geri bildirim niteliği taşırken, akreditasyon yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretimine yönelik değerlendirici kuruluşun kullandığı ölçütler dahilinde verilen bir yeterlilik belgesidir.

23 Temmuz 2015 tarihinde yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında ilgili mevzuat dokümanlarına koordinatörlüğümüzün web sayfasından erişilebilmektedir.

Program akreditasyonuna yönelik çalışmalar kalite güvence sürecinin bir parçasıdır. Bu tür çalışmalar eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında yürütülen programlar özelinde kalite güvencesini sağlamaya yöneliktir. Kurum iç değerlendirme ve kurumsal dış değerlendirme sürecinde beklenen ise yalnızca eğitim-öğretim süreci değil kurumum araştırma-geliştirme süreci ile bu süreçleri destekleyen tüm idari ve destek süreçlerini kapsayan bir nitelikte olmasıdır. Bir başka ifadeyle, kurumun süreçlerinin her birinde ve bütününde kalite güvence sistemini tanımlamış ve kurmuş olması ve bu süreci nasıl yönettiğini açıklaması beklenmektedir. Bu sürecin kurumun sürekli iyileşme sürecine katkı sağlayacak şekilde tasarlanması ve işletilmesi; bu amaca hizmet ettiğine dair kanıtların da her yıl hazırlanacak raporda sunulması gerekmektedir.

Yükseköğretim Kurumları tarafından, Birim İç Değerlendirme Raporları Ocak-Şubat aylarında hazırlanmalı ve Şubat ayı sonuna kadar Kalite Kurulu'na iletilmelidir.

Hazırlanacak raporun birimin genel durumunu yansıtacak ve resmin bütününü görmemizi sağlayacak bir nitelikte olması beklenmektedir. Birim İç değerlendirme raporunun yalnızca girdi niteliği taşıyan istatistiki bilgileri içeren bir rapordan daha çok birimin yıllık performansını izlemesi ve sürekli iyileşmesine yol ve yön gösterecek nitelikte olması beklenmektedir.

Her yıl hazırlanacak raporlarda mali takvim yılı esas alınacaktır. Raporlamada mevcut durumun ortaya konulması için güncel verilerin kullanılması beklenmektedir. Yıllar bazındaki değişim ve gelişmeleri anlatabilmek üzere varsa önceki yıllara ilişkin verilere de yer verilmesi beklenmektedir. (1 Eylül 2018 ile 31 Ağustos 2019 tarihleri arası)

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Yönetmeliği 21 Kasım 2015 tarihinde yayımlanmıştır. Bu kapsamda başlatılan referanslandırma çalışması ise halen devam etmektedir. Mesleki profil tanımları güncellenecek ve takibinde TYYÇ sayfası da yenilenecektir. Mevcut güncellemelerin takip edilerek, raporlamaların da bu çerçevede yapılması beklenmektedir.

Eğer rapor kapsamında detaylı tabloların hazırlanması ve sunulması gerekiyorsa bu tür tablolar rapor içinde değil rapor ekinde sunulmalı veya elektronik ortamda erişebilir durumda olan bilgiler için erişim adresleri verilmelidir. Raporda gereksiz bilgilere yer vermekten ve çok uzun rapor hazırlanmasından kaçınılmalıdır.

Bu kapsamda ayrı bir araştırmacı kadrosu ihdası söz konusu değildir. Yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretim sürecini de yürütmekle görevli olan öğretim üyeleri/öğretim elemanları kastedilmektedir.

Kurumsal Dış Değerlendirme, her yükseköğretim kurumu için 5 yıl içerisinde en az bir defa gerçekleştirilecektir. Yükseköğretim kurumları, gerekli görülmesi durumunda 5 yıl içerisinde birden fazla değerlendirme sürecinden geçebilirler.

Dış değerlendirme saha ziyareti tamamlandığında çıkış bildirimi şeklinde sözlü olarak kuruma bir geri bildirim yapılacak, takibinde ise bu bildirim yazılı olarak ilgili kuruma iletilerek 30 gün içinde cevaplaması beklenecektir. Kurumun hazırladığı iç değerlendirme raporu, saha ziyareti bulguları ile 30 gün cevabı dikkate alınarak değerlendirme takımı tarafından hazırlanan Kurumsal Geribildirim Raporu (KGBR) ilgili kurumla paylaşılacak ve Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun web sayfasından da yayınlanacaktır

Dış değerlendirme sürecinden geçen kurumlar için hazırlanan, kurumun güçlü yanları ve kurumun gelişmeye açık yanlarını içeren geri bildirim raporudur.

Kurumlar, KGBR'lerin ilan tarihinden itibaren 60 gün içinde raporun tamamına veya bazı bölümlerine itiraz edebilirler. İtirazlar en geç 60 gün içinde Kurumsal Dış Değerlendirme Komisyonun görüşü alınarak Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından sonuçlandırılır ve ilgili kuruma yazılı olarak bildirilir.

Kalite Komisyonu tarafından Birim iç değerlendirme raporu hazırlama çalışmaları öncesinde sunum ve döküman paylaşımı yapılmaktadır. Ayrıca birimlerden gelen soru ve bilgilendirme talepleri komisyonca değerlendirilmekte ve destek sağlanmaktadır. Kalite Komisyonu Sekreteryasına kalite@avrasya.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Her yıl Mart ayının sonuna kadar birim yöneticileri ile belirlenecek tarihlerde Birim İç Değerlendirme Raporu doğrultusunda geri bildirim verilmek üzere ziyaretler gerçekleştirilecektir. Ayrıca süreç iyileştirme çalışmaları kapsamında Birim Kalite Güvence Komisyonlarıyla yıl boyunca toplantılar yapılacaktır.

Yükseköğretim Kalite Kurulu Mevzuatı gereğince Üniversiteler her yıl KİDR hazırlayarak Yükseköğretim Kalite Kuruluna göndererek ve 5 yılda bir saha ziyaretiyle Kurumsal Dış Değerlendirmeye tabi tutulacaktır.